Όροι & Προυποθέσεις

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο σκοπός της παρούσας Ενημέρωσης είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα που συλλέγονται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Academy της Generali. Σας παρακαλούµε να διαβάσετε µε προσοχή την παρούσα Ενημέρωση.

 

1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Generali Hellas.Α.Α.Ε. θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή
117 45 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108096100
e-mail: info@generali.gr

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@generali.gr.

 

2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

  • για την παροχή σε εσάς, μέσω της πλατφόρμας, εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και την ανάπτυξη πωλησιακών ή άλλων δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της σύμβασης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που διατηρείτε με τη Generali.
  • για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

Στην περίπτωση i) ανωτέρω, νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εκτέλεση των όρων παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας, οι οποίοι αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία (άρθρο 6 § 1 (β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), ενώ στην περίπτωση ii) ανωτέρω, νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 § 1 (γ) του ΓΚΠΔ).

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί:

  • Τα στοιχεία ταυτοποίησής σας που θα εισάγετε στη φόρμα εγγραφής (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κωδικός συνεργασίας Generali κλπ.).
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ.).
  • Τα αποτελέσματα επίδοσής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Δεδομένα εργασίας, επαγγελματικών προσόντων & κατάρτισης (ημερομηνία πρώτης εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, τύπος πιστοποίησης, ημερομηνία αρχικής πιστοποίησης κλπ)
  • Τα στοιχεία χρήσης της πλατφόρμας e-Academy που παρέχονται από την πάροχο εταιρία (ημερομηνία και ώρα εισόδου στην πλατφόρμα, IP συσκευής κλπ), για σκοπούς τεχνικής κάλυψης και υποστήριξης των χρηστών.

 

4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Θα μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με εξωτερικούς οργανισμούς όπως: τα εκπαιδευτικά κέντρα/ φορείς που έχουν λάβει την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για εκπαιδευτικά σεμινάρια που τυχόν θα παρακολουθήσετε μέσω της πλατφόρμας, τρίτα φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με τα οποία θα συνεργαστεί η Generali για την εκπαίδευσή σας, την εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε» (RDC Informatics), η οποία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας και την Τράπεζα της Ελλάδος, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σεμιναρίων για επαναπιστοποίησή σας.

Μπορεί, επίσης, να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τη μητρική εταιρία των εταιριών του Ομίλου Generali ή άλλες εταιρίες του Ομίλου Generali. Η Generali έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας.

Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με την παροχή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα Προσωπικό σας Δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες, χωρίς την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση.

 

5. Γιατί απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι αναγκαία για την παροχή της δυνατότητας πρόσβασης στην πλατφόρμα και παρακολούθησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Απαιτείται επίσης για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών.

 

6. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Generali Hellas ( www.generali.gr ). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@generali.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία.

 

7. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

 

8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβαση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που διατηρείτε με τη Generali και μέχρι είκοσι έτη μετά τη λήξη ισχύος της για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης.